Foto Thorbjörn Frennesson

 

Hej och
välkommen!

Den här hemsidan har kommit till för
att du som väljare skall  kunna ta
kontakt med mig. Jag är andre
vice ordförande i Kultur och
Fritidsnämnden i Ronneby

 

 

 

Håkan Robertsson
Bredingavägen 17
372 34 Ronneby
Hakan@Robertssons.nu

 

 
 

HEM    POLITIK    MEDIAKLIPP    GRAFFITI    FAMILJ    LÄNKAR

 

27.11.2009
Kulturpolitik - från rekreation till produktion
Kulturens betydelse har förändrats och radikaliserats, från att ha varit underhållning vid överklassens tebjudningar, till att bli en allt mer betydande del av exportindustrin.

En lekare ligger inte längre ogill, lekaren har istället blivit motorn i informationssamhället. Kulturpolitiken måste därför också ta ett vidare politiskt ansvar än att vårda konstarterna.

I ett dynamiskt demokratiskt samhällsbygge har kulturen dessutom en mycket betydelsefull plats som debattör, folkbildare, kritiker och nytänkare.

Ovanstående tankar anser jag måste ligga till grund när man skapar den nya nämndsorganisationen för kulturen i Ronneby. Att lägga samman kultur, fritid och park är en anpassning till ett mer kreativt och mångfacetterat sätt att se på kulturpolitiken. Man breddar politiken utan att man för den skull behöver tappa fokus på fördjupning och kvalitet. Den nya nämnden för kultur, fritid och park bör därför heta Kulturnämnden.

Kultur har kallats "levnadssättet hos ett helt samhälle". Som sådant inkluderar det ex. beteendemönster, seder, klädsel, ritualer, lekar, normer, moraliska system och konstarterna.

Det är just sådana tankar som gjort att idrotten, på nationell nivå, redan ligger under Kulturdepartementet, samma sak hos Region Blekinge, där bidragsgivningen till idrotten ligger under kulturnämnden.

Vad man kan diskutera är om inte turismfrågorna också borde samlas under samma hatt. Evenemang och turism är ofta sammanlänkade. Kulturpolitikens koppling till näringspolitiken är också viktigt att poängtera.

Men den nya nämndens ansvarsområden skulle nog bli för omfattande och spretiga om även dessa politikområden lades samman. Viktigt är dock att betona samverkan och koordinering med näringsliv och turism.

En nämnds ansvarsområde får häller aldrig inte bli mer omfattande än att det är möjligt för en fritidspolitiker att omfatta verksamheten och väl sätta sig in i frågeställningar inför beslutsfattandet.


27.11.2009